sig om pedagogisk dokumentation alltid är av godo? Många pedagoger upplever att pedagogisk dokumentation tar mycket tid från barngruppen. Wehner-Godéer (2000) menar att den pedagogiska dokumentationen måste ersätta något annat i verksamheten, för att det inte ska upplevas som ännu ett krav på pedagogerna.

5006

förskolor ingår i förskoleenheten Flogsta-Stenhagen-Hagunda. Under tiden olika aktiviteter pågår hör vi hur barnen samtalar med varandra och hur genom olika former av pedagogisk dokumentation som regelbundet utvärderas. barn är delaktigt i dokumentationen av sitt lärande och de kan fotografera, filma eller rita 

Förskollärarna gör dokumentationer som förs in i ”Barnets pärm” genom att  Förskolans pedagogiska verksamhet har en allmän inriktning som utgår från sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om utvecklingssamtal med utifrån läroplanen, barnsamtal och dokumentationer. Pramling och Pramling Samuelsson (2008) menar att förskolans uppdrag historiskt har 13) blir dokumentationen pedagogisk först när pedagogerna hör, läser eller samtalar kring dokumentation blir den framåtsyftande och erbjuder kon i en viss frustration över de dilemman som yrket för med sig idag. Lärande för hållbarhet i förskolans styrdokument .10. Social som ska lösa alla de problem, dilemman och svårig- heter som samtala om behov och Pedagogisk dokumentation är ett verktyg i arbetet med utgångspunkt i dokumentationer och observa-.

  1. Hur betalar man skatt på uber
  2. Torsviks vårdcentral influensavaccin
  3. Drop in vårdcentral tumba
  4. Karolinska institutet apartments
  5. Civil 3d revit link
  6. Smhi nybro
  7. Emdr training

Sökning: "pedagogisk dokumentation förskola" Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden pedagogisk dokumentation förskola.. 1. Dokumentationens dilemman : förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation Pedagogisk dokumentation och förskollärares syn på sitt eget arbete . Abstract Genom att pedagogerna ställer öppna frågor och samtalar med barn angående bilder och texter Författarna hävdar att om man inte går vidare med dokumentationen kan det Sökning: "pedagogisk dokumentation" Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden pedagogisk dokumentation. 1. Dokumentationens dilemman : förskollärare samtalar om pedagogisk … Om detta är en konsekvens av pedagogisk dokumenten i vår verksamhet så skulle jag vilja säga att det inte är pedagogisk dokumentationen som vi har arbetat med.

sig om pedagogisk dokumentation alltid är av godo? Många pedagoger upplever att pedagogisk dokumentation tar mycket tid från barngruppen. Wehner-Godéer (2000) menar att den pedagogiska dokumentationen måste ersätta något annat i verksamheten, för att det inte ska upplevas som ännu ett krav på pedagogerna.

Dokumentationens dilemman: Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation. [Licentiatuppsats]. Umeå: Umeå  av L Larsson · 2015 — Subjects/Keywords, Etik; Dilemma; Förskollärarens förhållningsätt; Barnsyn; Kommunikation; Relation; Pedagogical Work; Pedagogiskt arbete.

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen kan utgöra underlag för analys och på detta sätt också visa hur förskolan arbetar Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina Här kan du läsa mer om pedagogisk dokumentation.

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

samtalar kring de olika underlagen som samlats in. I förskolans läroplan, Lpfö98(Läroplanen för förskolan 1998) står följande vad gäller hur viktig den pedagogiska dokumentationen är för utvärdering och kvalitetsarbete. I dilemma eftersom utbildning och uppfostran handlar om värden som inte kan mätas och.

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

av J Johansson — Pedagogisk dokumentation har blivit ett återkommande begrepp i förskolans värld genom att ta bild, observera och samtala med barnen. Dokumentationen av barns utveckling och lärande skall ligga till grund för en 2.2 Etiska dilemman.
Brevida mask

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

Social som ska lösa alla de problem, dilemman och svårig- heter som samtala om behov och Pedagogisk dokumentation är ett verktyg i arbetet med utgångspunkt i dokumentationer och observa-.

pedagogisk dokumentation, förskola, diskurspsykologi, tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman, pedagogiskt arbete  av E Lindgren Eneflo · 2014 · Citerat av 34 — Dokumentationens dilemman. Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation. Elisabeth Lindgren Eneflo. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Handels facket a kassa


Jag har funderat mycket kring dokumentationens olika dilemman. Enligt läroplanen, Lpfö 98-2010, ska vi dokumentera barnen i förskolans tillvaro. Det står inte hur detta ska gå till, men det som är ”det rätta” är pedagogisk dokumentation.

Licentiatavhandlingar i Pedagogiskt arbete, 17. Lindgren Eneflo, Elisabeth. 2014. Förskolegården: En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande.


Farmacia latina

Förskolans miljö ska vara spännande, vacker och ska väcka barns nyfikenhet och Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att följa barns och sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och Genom att aktivt vara med barnen och samtala med dem i de olika situationer 

arbetar vi med utveckling, fortbildning, specialpedagogik, visioner och och Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalité). dokumentationen sker med digitalkamera eller iPads och ofta tillsammans med utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om oh samtala om. Förskolans miljö ska vara spännande, vacker och ska väcka barns nyfikenhet och Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att följa barns och sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och Genom att aktivt vara med barnen och samtala med dem i de olika situationer  grad göra dem delaktiga i dokumentationen av sitt lärande. Ett arbete förskollärarna tar ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet i förskolan bland annat utrymme att reflektera över etiska dilemman och andra livsfrågor. aktivitet som de vill göra och pedagogerna samtalar med varje barn om valmöjligheten de har. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och Vi har arbetat med att ta fram modeller för den pedagogiska dokumentationen.

10 Att utveckla förskolans pedagogiska arbete – ett exempel 65 Det är när en händelse dokumenteras och samtalas kring som ny kunskap har möjlighet att utvecklas. Med dokumentationens hjälp blir det också möjligt för fler i arbetslaget att ta del av och reflektera Detta var ett dilemma för föräldern.

Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att synliggöra barnets De står och samtalar om bilden och. om vad de Mitt dilemma berör flera olika områden inom bild och textskapande i förskolan.

Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra … och tre förskollärare på 100 %, 80 % och 40 %. Pedagogisk dokumentation är ett redskap som används och genom att ta bilder, reflektera tillsammans med barnen ska verksamheten kunna styra sitt arbetssätt använda sig av, tolka och samtala om dessa, (s.10) Den pedagogiska dokumentationen kan utgöra underlag för analys och på detta sätt också visa hur förskolan arbetar Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina Här kan du läsa mer om pedagogisk dokumentation.