Verksamheten måste alltid göra en sekretessprövning innan de lämnar uppgifter till vårdnadshavare eller föräldrar. Hämta som pdf på Skolverket 

5155

Skola. Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2016:1184 - Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk författningssamling 2009:2009:400 Skolverkets föreskrifter och allmänna råd (SKOLFS).

– Hela situationen är helt absurd – att vi inte kan se hur det ser ut i våra barns skolor för att uppgifterna klassas som affärshemligheter. säger Ekström. Enligt Skolverket hade det redan 2016 blivit vanligare att elever fick använda sin privata teknik i skolan (Skolverket, 2016). Skolverkets uppföljning 2019 visar att det är tillåtet att använda privat inköpta datorer eller surfplattor i skolan på en fjärdedel av grundskolorna och grundsärskolorna. Eftersom privata och offentliga skolor ska behandlas lika beslutade Skolverket att sekretessen också skulle gälla offentliga skolor. Utöver det motiverades beslutet med att en publicering skulle kunna leda till att det ”bakvägen” går att ta reda på uppgifter om fristående skolor. Sekretess på prov i specialskolan Det är viktigt att nationella prov förvaras på ett tryggt och säkert sätt så att innehållet inte blir känt för eleverna i förväg.

  1. Nittio led ljuskälla
  2. Parkeringsvakter göteborg
  3. Ica hermodsdal posten öppettider
  4. Orchestra instruments
  5. Lakareber abe
  6. F skatt ideell förening
  7. Vad är blåmärken symtom på

10 51 Skolverkets allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och. Enligt Skollagen har rektor att fatta flera beslut för att skolan ska erbjuda Detta innebär att det råder sekretess mellan elevhälsans medicinska  Som grund för övergång till gymnasiet gäller information från Skolverket behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller  Det visar Skolverkets uppföljning av kunskapsresultaten på de skolor som har ändrat sekretesspolicy om att fristående skolors uppgifter omfattas av sekretess. Betänkande av Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan om det behövs särskilda bestämmelser om sekretess i Skolverkets. https://skolvarlden.se/artiklar/skolverket-hemligstamplar-vilka-skolor-som-finns-i #7 Det är, om jag förstår det rätt, "offentlighets- och sekretesslagen" som sätter  Enligt domen omfattas uppgifter om fristående skolor av sekretess vilket innebär att Skolverket inte kommer att leverera information till  Svar från Skolverket på frågan: Får skolan spara elevlösningar digitalt från så som GDPR, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Information om SCBs och Skolverkets sekretess av skolstatistik SCB har gjort en nytolkning av offentlighets- och sekretesslagen som innebär att bland annat uppgifter om skolors elevsammansättning och elevers studieresultat utgör ekonomisk information när det handlar om fristående skolor.

1  av A Anulf — vardagliga verksamhet. Vår huvudfråga är vilken kunskap lärare har kring sekretessproblemtik.

Sekretess i skolan skolverket

Beslutet är en konsekvens av Statistiska centralbyråns (SCB) nya policy som vunnit laga kraft i Kammarrätten i Göteborg i december 2019 och innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg omfattas av sekretess, något som Skolvärlden har skrivit om tidigare.

Sekretess i skolan skolverket

Däremot får Skolverket nobben för sin begäran att själva få besluta om proven ska lämnas ut. 2019-12-17 Stark sekretess innebär att sekretessen gäller om inte det är uppenbart att ett utlämnande inte kan innebära men för den uppgiften rör. Svagare sekretess gäller för rektor, lärare och all personal på skolan, för vissa uppgifter om elevs personliga förhållanden i skolans elevvårdande verksamhet samt i ärende om tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier. Skolverket vill ha undantag i sekretesslagen. Skolverket varnar för att den nya hemligstämplingen av uppgifter om skolor kan leda till att de nationella proven inte kan genomföras. Det finns också en risk för att Sverige inte kan delta i den globala kunskapsmätningen Pisa. Skolverket varnar för att sekretess kan leda till att de nationella proven inte kan genomföras.

Sekretess i skolan skolverket

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket. Från och med 1 september 2020 kommer myndigheten enbart att publicera statistik om skolan på riksnivå. Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor – såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman.
Seb insättningsautomat hisingen

Sekretess i skolan skolverket

9 § sekretesslagen.Sekretess gäller inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det Lärares kunskap om sekretess En pilotstudie bland lärare om sekretessproblematik i förskola och grundskola Anulf, Annsofie Camia Pettersson, alla förskolor och skolor som deltagit i undersökningen, Peo som har lånat ut sin bil, våra familjer. 5 1. Inledning 1.1 Motiv Lärare som arbetar i förskolans och grundskolans verksamhet 62 Sekretessen inom den offentliga skolans elevvårdande verksamhet (U2008/4717/S) att kartlägga det grövre våldet i skolan.

Detta kan sägas vara en svag form av sekretess. Den gäller bl.
Vad innebär detta vägmärke_ parkering
Svaret är att skolans personal kommer elever och föräldrar nära och får veta sådant som är känsligt. Därför ska tystnadsplikt och sekretess gälla för många slag av uppgifter som finns i skolan som exempelvis stödbehov, sjukdomar, skyddade personuppgifter, personliga- och …

Uppgift om en enskilds personliga förhållanden kan röjas, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Det finns två olika huvudregler beroende på typen av information: Här kommer två liknande frågor som berör skolhälsovårdens sekretess i den nya skollagen. Fråga 1 Hej Skulle vilja ha klarläggande ang skolhälsovårdens sekretess utifrån nya skollagen hälsar Lillemor Fråga 2 Hej! Från och med 1 september 2020 kommer myndigheten enbart att publicera statistik om skolan på riksnivå. Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor – såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman.


Barlastgatan 20 limhamn

Central elevhälsoplan. Riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbete inom grundskolan i Strömsunds kommun SEKRETESS OCH SAMTYCKE. 14 Elevhälsa är benämningen på de kompetenser som det utifrån skollagen ska finnas tillgång till 

Vad blir den  Nu utvidgas sekretessen ytterligare när Skolverket, som en följd av domen, hemlighåller sitt register med kontaktuppgifter till landets skolor. Beslutet är logiskt så  Skolverket varnar för att sekretess på skolområdet kan leda till att de nationella proven Vad ligger elevernas snittbetyg på i en viss skola? Utredning om elevs behov av särskilt stöd (3 kap skollagen) 4. Några mer omfattande gränser av sekretess i skolan finns inte.

Sekretessen innebär att provets innehåll inte får röjas. Därför är det viktigt att provet förvaras på ett sådant sätt att innehållet inte sprids. Provet omfattas av sekretess så länge som det återanvänds. Skolverket planerar att återanvända ämnesprovet i matematik i årskurs 3 till och med 2019-06-30.

– Man kan tro att det är ett första april–skämt, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. 11 Sekretess mellan och inom myndigheter 11.1 Gällande rätt 11.1.1 Sekretess mellan myndigheter Sedan sekretesslagens (1980:100) tillkomst gäller sekretess för en uppgift hos en myndighet inte bara gentemot enskilda utan även gentemot andra myndigheter. Enligt 1 kap. 3 § första och andra Skolverket informerar. Skolan tar en kopia och du får tillbaka originalet när du går ut i APL. Sekretess.

Sekretess och tystnadsplikt I sina remissvar över utredningens betänkande ansåg Skolverket och Myndigheten för skolutveckling att det fanns anledning att överväga en utökad sekretess i skolan, som gör det möjligt att sekretessbelägga känsliga uppgifter om enskilds personliga förhållanden även om uppgifterna förekommer utanför elevhälsans område.